Aktuální dění ve škole

1 2 3 4 5 6 7 ... 13

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

03.07.2020

STŘEDA  10 - 12 hod

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ 30. 6. 2020

24.06.2020

Předání vysvědčení: úterý 30. 6. 2020 8.00 – 8.45 hod ve svých třídách.

 

Podmínky vstupu do budovy školy:

--- Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dále jen „Čestné prohlášení”, ke stažení na webu školy)

--- rouška

 

Čestné prohlášení musí předložit žáci 1. – 8. ročníku, kteří zůstali na distanční výuce a nenastoupili do školy ke vzdělávacím aktivitám, a všichni žáci 9. ročníku.

Bez platného Čestného prohlášení není možný vstup do budovy školy.

V případě nepřevzetí vysvědčení je možné si tento dokument vyzvednout tradičně v úřední dny hlavních prázdnin – každou středu v 10 – 12 hod v kanceláři v budově Holzova 1.

 

                                                                                                                       

                                        Vaše vedení školy

 

 

 

 

 

                                                                    

 

1. třídy - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

24.06.2020

Zahájení školního roku 2020/2021 prvních tříd je v ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020 v 8.00 hodin na budově Pohankova, kde třídní učitelky rozdělí podle připravených seznamů děti do tříd (jmenné seznamy nelze předem zveřejňovat).

- první den pobudou děti ve škole pouze 1 hodinu, tj. do 8:45 hod

- v dalších dnech se bude výuka postupně prodlužovat – informace na první třídní schůzce, první třídní schůzky budou 1.9.2020 v 17.00 hodin ve třídách na Pohankově

- od 1. dne je možnost školního stravování dětí – viz informace o stravování v menu "jídelna"

- rovněž od počátku je možný pobyt Vašich dětí ve školní družině – viz  informace o ŠD v menu "školní družina"

 

Hodnocení II. pololetí

12.06.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás tímto informujeme o způsobu uzavření klasifikace na vysvědčení za toto období.

Všichni žáci školy obdrží v úterý 30. 6. 2020 vysvědčení, kde budou všechny předměty klasifikovány známkou.

Klasifikace bude provedena

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, 

především však velmi citlivě s ohledem na specifické podmínky každého žáka.

O přesném způsobu předávání vysvědčení Vás budeme informovat vzhledem k očekávanému pokynu z MŠMT.

Zapůjčené učebnice si žáci (kromě žáků, kteří ze školy odcházejí) tentokrát ponechají, jejich výměnu provedeme podle potřeby začátkem příštího školního roku.

 

                                                                           Vaše vedení školy

 

Přeplatky za školní družinu

11.06.2020

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce června Vám bude na Váš bankovní účet vrácen PŘEPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU za období, kdy byla družina z důvodu uzavření škol mimo provoz.

vedení školy

Přeplatky za stravování ve školní jídelně

04.06.2020

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o ponechání přeplatků za stravování na následující školní rok, volejte prosím paní Holoubkovou (544 231 208) nebo pište na e-mail: stravenky.zsholzova@seznam.cz.

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

28.05.2020

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Vzhledem k zařazení žáků do skupin v počtu max. 15 vás žádáme o potvrzení účasti vašeho dítěte do středy 3. června 2020 třídnímu učiteli.

 6. ročník – úterý  (9.6., 16.6., 23.6.)                9.00 – 11.30 hod

 7. ročník – středa  (10.6., 17.6., 24.6.)            9.00 – 11.30 hod

 8. ročník – čtvrtek  (11.6., 18.6., 25.6.)            9.00 – 11.30 hod

 

V uvedených dnech bude pro žáky probíhat socializační a konzultačně - vzdělávací program.

Zákonný zástupce je povinen podepsat „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ” (viz. web školy), který žák odevzdá při prvním vstupu      do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi vstup do školy umožněn.

Vstup do budovy školy  8.45.- 8.55 hod hlavním vchodem.

                                                                                                                   Vedení školy

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

05.05.2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou od 25. 5. 2020 umožněny vzdělávací aktivity žáků 1. stupně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit ZÁJEM O DOCHÁZKU do školy do 18. 5. 2020 (email, Dm software) třídní učitelce (učiteli) svého dítěte, v "přihlášce" nutno uvést i zájem o odpolední část, podle zájmu se budou tvořit skupiny dětí. 

Současně je povinen podepsat „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ” (viz web školy) a doručit do školy (nejpozději 25. 5. 2020 před nástupem žáka). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy.

25. 5. 2020 bude vstup do budovy školy  7.45 – 8.15 hod podle jednotlivých ročníků a pokynů přítomného dozoru.

Děti musí mít s sebou 2-3 roušky (podle délky pobytu ve škole) a sáčky na uložení čistých a použitých roušek. 

Časy příchodu bude nutno dodržovat, aby se zabránilo shromažďování většího počtu osob. Žáci budou procházet rovnou do určených tříd, nebudou vstupovat do šaten.

Vstup rodičů do budovy nebude povolen.

Dopolední vzdělávací aktivity budou končit:

1. ročník:     11:30 hod

2. ročník:     11:45 hod

3. ročník:     12:00 hod

4. ročník:     12:15 hod

5. ročník:     12:30 hod

Upřesnění všech časů bude podle počtu přihlášených žáků po ukončení přijímání přihlášek. Je možné, že žáci 3. tříd budou v učebnách budovy Holzova z důvodů rozdělování tříd do skupin.

Další informace budou předávány přihlášeným žákům (zákonným zástupcům).

Odpolední část vzdělávacích aktivit bude škola realizovat v rozsahu do 16:00 hod v rámci jednotlivých skupin.

 

Škola zrealizuje vzdělávací aktivity za těchto podmínek :

- maximální počet žáků ve skupině je 15

- jeden žák v lavici, rozestup nejméně 1,5 m

- složení skupin je neměnné po celou dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pouze pokud dojde k bližšímu kontaktu (skupinová práce,        společné prostory… )

- škola zajistí veškeré potřebné hygienické prostředky 

- obsah vzdělávacích aktivit je ve stejném rozsahu, ve kterém škola realizuje vzdělávání na dálku 

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a podmínky vzdělávání, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či vzdělávání.

Škola je připravena zajistit stravování žáků, je třeba se k němu přihlásit nejpozději do středy 20. 5. 2020. Obědy si mohou objednat pouze žáci, přihlášení ke vzdělávání.

 

vedení školy

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

04.05.2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 (email, Dm software, datová schránka).

Současně je povinen podepsat „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ” (viz web školy) a doručit do školy (nejpozději 11. 5. 2020 před nástupem žáka). Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy.

 

11. 5. 2020 je vstup do budovy školy  8.45 – 9.00 hod podle pokynů přítomného dozoru, o dalších dnech budou žáci informováni.

 

Škola zrealizuje vzdělávací aktivity za těchto podmínek :

- maximální počet žáků ve skupině je 15

- jeden žák v lavici, rozestup nejméně 1,5 m

- složení skupin je neměnné po celou dobu, žáka nelze zařadit do školní skupiny později,  

   než k 11. 5. 2020

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pouze

  pokud dojde k bližšímu kontaktu (skupinová práce, společné prostory, . . )

- škola zajistí veškeré potřebné hygienické prostředky

 

 Časový rozvrh vzdělávacích aktivit : denně 9.00 – 12.00 hod

- obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušky

 

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a podmínky vzdělávání, jejich  

  opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 

  důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

 

Škola je připravena zajistit stravování žáků od úterý 12. 5. 2020, je třeba se k němu přihlásit do pondělí 11. 5. 2020 do 12.00 hod. Obědy si mohou objednat pouze žáci, přihlášení ke vzdělávání.

 

vedení školy

 

 

 

Oznámení o přijetí k povinné školní docházce

04.05.2020

Ředitelství ZŠ Holzova oznamuje, že děti, které se zúčastnily zápisu do 1. třídy ZŠ Holzova a byla jim přiřazena registrační čísla ZSH 001/2020 - ZSH 88/2020 byly PŘIJATY k povinné školní docházce od školního roku 2020/2021.

Žádosti o odklad se všemi potřebnými doklady budou vyřizovány průběžně na ředitelství školy v budově na ul. Holzova 1.

Tam se také vyřizují případné dodatečné zápisy a přestupy před nástupem do 1. třídy.

 

1 2 3 4 5 6 7 ... 13