Historie školy

Škola v Líšni byla už patrně před třicetiletou válkou, nicméně první záznam je z roku 1662. Je doloženo, že v 1. polovině 19. století se vyučovalo v budově radnice a jedna třída byla ve Válkově hostinci, tedy v prostoru dnešního náměstí Karla IV.

Klášterní škola

Roku 1863 byl postaven klášter sester Karla Boromejského, kde byla umístěna i škola pro chlapce a dívky. Chlapecká škola byla o něco později přestěhována do nových místností upravených z někdejší palírny, dívky docházely nadále do klášterní školy.

Obecná škola

Líšeňské školství se významně pozvedlo roku 1896, kdy byla na Belcrediho, dnes Pohankově, ulici pod kostelem postavena pětitřídní obecná škola chlapecká. V roce 1932 získala budova druhé patro a tak nabyla dnešní podoby.

Měšťanská škola

Nedlouho poté, co byla obecná škola postavena, vzklíčila myšlenka vyššího vzdělání v místní škole měšťanské. Ke zřízení měšťanky přistoupili Líšňáci stejně až z donucení. V 1934 bylo přípisem okresního školského výboru rozhodnuto nepřijmout v ročníku 1935/36 do prvních tříd měšťanských škol v Brně ani jednoho žáka z Líšně. A tak v nouzi vzala obecná škola pod svou střechu školu měšťanskou a 11. března 1936 se začalo stavět. Budova školy na Holzově ulici byla slavnostně otevřena 20. září 1936. O dva dny později, 22. 9. 1936, se žactvo odebralo v průvodu do nové školy, kde se otevřely síně budoucím generacím, jak praví kronika. Škola dostala jméno po prezidentu T.G.Masarykovi, který se vzdal koncem předchozího roku svého úřadu.

K otevření měšťanské školy v Líšni v září 1936 napsal tehdejší okresní inspektor pan Antonín Votava do vínku budoucím generacím tři přání:

  • rodiče s upřímnou snahou pomoci škole a spolupracovat s ní
  • učitele se svatým nadšením pro učitelské povolání
  • žáky, které škola postaví na cestu dobra, pravdy a poznání

Za německé okupace byl do budovy počátkem roku 1942 nastěhován letecký oddíl a pro necelých 20 německých dětí se musela postavit samostatná německá škola na Trnkově ulici (dnes ZUŠ). V roce 1982 se sloučily školy na Holzově, Pohankově a Šimáčkově v jeden vzdělávací celek ZŠ Holzova. Budova na Holzově prodělala další stavební úpravy. V roce 1995 byla zahájena výuka v šesti odborných učebnách a v dílně; žáci začali využívat centrální šatny, v roce 1996 byla otevřena školní kuchyně, jídelna a dvě tělocvičny, v prosinci 1999 pak krytý školní bazén. V roce 2005 bylo u budovy ZŠ Holzova otevřeno nové hřiště s umělým povrchem.