Výchovná poradkyně

Poradenské služby poskytované na ZŠ Holzova

Standardní poradenské služby jsou na naší škole poskytovány jak žákům, tak jejich zákonným zástupcům.

 

Výchovná poradkyně pro I. stupeň:

Mgr. Blanka Horáčková (blanka.horackova@zsholzova.cz)
konzultační hodiny dle domluvy

 

Výchovná poradkyně pro II. stupeň:

Mgr. Alexandra Králová (alexandra.kralova@zsholzova.cz)
konzultační hodiny dle domluvy

 

Výchovný poradce se spolu se školním metodikem prevence zaměřuje na prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního jednání, zneužívání návykových látek apod.) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.

Výchovný poradce působí preventivně též v oblasti školní neúspěšnosti; odborně dohlíží na integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a pomáhá jim při vytváření předpokladů pro jeho snižování. Stará se ale i o žáky nadané a mimořádně nadané.

Na naší škole pracují výchovní poradci dva. Pro první stupeň je výchovnou poradkyní paní učitelka Mgr. Blanka Horáčková, na druhém stupni pak Mgr. Alexandra Králová. Toto rozdělení je velmi výhodné – každý stupeň je specifický, žáci se výrazněji potýkají s jinými problémy, které učitel daného stupně lépe zná a chápe.

Výchovný poradce pro první stupeň organizuje se souhlasem rodičů, s pomocí třídního učitele a speciálního pedagoga depistážní šetření, na základě kterých je doporučena vybraným žákům návštěva pedagogicko – psychologické poradny, nebo je jim vypracován třídním učitelem plán pedagogické podpory.

Cílem je zavčas rozeznat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle doporučení poradny s nimi dále odborně pracovat pomocí předmětu speciálně pedagogické péče (na škole pod vedením speciálního pedagoga), který je určen k nápravě poruch učení a chování, nebo prostřednictvím pedagogických intervencí zaměřených na podporu výuky jednotlivých předmětů, na zvládnutí učiva.

Výchovní poradci na obou stupních školy dohlíží na vypracování plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, na práci asistentů pedagoga, ve spolupráci s třídními učiteli kontrolují platnost doporučení PPP pro školu.

Do jejich působnosti patří také řešení výchovných problémů (ve spolupráci s žákem, třídním učitelem, vedením školy a se zákonnými zástupci žáka, s preventistou školy).

Na základě úzké spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou pokračuje pak práce výchovného poradce i na druhém stupni.

K řešení výchovných a výukových problémů, problémů se žáky ohroženými školním neúspěchem, se na druhém stupni přidává kariérové poradenství – vhodná orientace žáka na profesní kariéru a podpora při rozhodování budoucích absolventů školy o studiu a dalším životním směřování.

Výchovné poradenství a oblasti působení výchovného poradce ve stručnosti

Poradenské činnosti:

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

 • diagnosticko – poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací dráhy žáka (skupinové, ale i individuální testy zájmů, předpokladů, zájmové dotazníky atd.) ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým střediskem a Informačním poradenským střediskem Úřadu práce
 • skupinové i individuální poradenství pro žáky směřující k volbě povolání
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnostech individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • zajišťování Burzy středních škol na naší ZŠ
 • informování žáků a jejich zákonných zástupců o průběhu, systému přijímacího řízení v daném školním roce
 • informování žáků a jejich zákonných zástupců o středních školách, (odkazy, kontakty na střední školy, podmínky studia, jeho délka, ukončení atd.)
 • distribuce přihlášek, informace o jejich vyplnění, termínech, postupu při jejich podávání, potvrzení o přijetí či nepřijetí, odvolání atd.
 • evidence umístění žáků na konkrétních středních školách
 • evidence zápisových lístků
 • organizace vzdělávacích programů pro žáky, např. v rámci volby povolání, spolupráce se školním metodikem prevence – programy např. CVČ Lužánky aj.

Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, žáky integrované:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, později i příprava návrhů na jejich budoucí profesní orientaci, studia pro tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných
 • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • evidence žáků s SPU, žáků integrovaných, kontrola platnosti jejich vyšetření, popř. odeslání žáků na kontrolní vyšetření atd.
 • evidence práce a kontrola činnosti dyslektických kroužků na škole
 • poradenská činnost pro ostatní učitele na ZŠ v oblasti práce s žáky s SPU, integrovanými, mimořádně nadanými
 • zajištění vypracování individuálních vzdělávacích plánů, jejich konzultace s pracovníky PPP, s pedagogy školy
 • spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče (SVP)
 • zajišťování speciálních pomůcek pro žáky s SPU, se smyslovým postižením atd.

Výchovné poradenství:

 • řešení výukových a výchovných problémů (pohovory s žáky, výchovné komise, evidence jednání výchovných komisí)
 • koordinace činnosti s činností školního metodika prevence (protidrogová opatření, prevence šikany; spolupráce při řešení výchovných problémů atd.)