Co chceme a kam směřujeme

Vzhledem k poloze školy, která leží ve staré části MČ Brno – Líšeň, v takzvané Staré Líšni, chceme nabídnout dětem a jejich rodičům vše, co má moderní škola dát svým žákům a nezapomínat přitom v činnosti školy na tradice společenského a kulturního života našeho regionu.

Zaměření školy

.

Škola je zaměřena na:

 • intenzivní výuku anglického jazyka
 • soustavnou práci s výpočetní a komunikační technikou
 • sportovní výchovu
 • širokou a pestrou nabídku volitelných předmětů a kroužků
 • vytváření podmínek a specializovaná péče o žáky se specifickými potřebami, individuální přístup
 • kulturní a společenské tradice v Líšni
 • zdravou přátelskou atmosféru a školní prostředí v duchu myšlenky "laskavé náročnosti"

Výchovné a vzdělávací strategie:

 • Posilujeme hodinové dotace výuky anglického jazyka a to už od tříd na 1. stupni. Na druhém stupni je intenzita výuky podpořena rozdělením žáků do kvalitativních skupin, čímž podporujeme jazykově nadané děti k vyšším výkonům těm méně nadaným umožňujeme větší časový prostor pro upevňování základů jazyka bez stresů z případných dílčích neúspěchů. Už od šesté třídy se mohou zájemci hlásit do volitelného předmětu anglické konverzace. Snažíme se o každoroční zajištění rodilého mluvčího, což zvyšuje kvalitu a pestrost výuky angličtiny, každoročně se pro zájemce pořádají výjezdy do Anglie.
 • V ostatních předmětech klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dětí má velký význam život v populačně přirozené skupině (se zastoupením žáků s různými vlastnostmi, vlohami a nadáním).
 • Umožňujeme žákům po celou dobu školní docházky pravidelné využívání komunikačních a výpočetních technologií, využíváním výpočetní techniky v rámci všech předmětů, kdy slouží hlavně k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením předmětu informatiky už od 5.třídy do každého ročníku druhého stupně.
 • Využíváme ve výuce efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a toleranci.
 • Projektovým vyučováním rozvíjíme v žácích schopnost vyhledávat a třídit informace, propojovat znalosti z jednotlivých předmětů, prezentovat svoji práci před ostatními, na veřejnosti, popř. v médiích.
 • Rozvíjíme v žácích takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, ale větší zaměření na činnostní učení se zaměřením na praxi.
 • Preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, organizujeme jim letní i zimní školy v přírodě, už od pátých tříd se zájemci mohou účastnit lyžařského výcvikového kurzu.
 • Prostřednictvím sportovních her rozvíjíme v dětech schopnost respektovat daná pravidla, což přispívá k vědomému vnímání a dodržování dalších určených pravidel (např. školní řád).
 • Vytváříme podmínky nadaným žákům nejen při individuální práci v rámci vyučování a ve výběru z nabídky volitelných předmětů, ale častým zastoupením školy na nejrůznějších soutěžích – vědomostních, kulturních, sportovních, získávají reprezentující žáci motivaci pro další získávání nejrůznějších poznatků a zkušeností nenásilnou formou. Vystupováním na veřejnosti rozvíjí své nadání a upevňují sebejistotu.
 • Vlastní činností a spoluprácí s dalšími subjekty podporujeme nejen intelektuální nadání, ale i hudební, estetické, sportovní a manuální.
 • Věnujeme se intenzivně žákům se speciálními potřebami, žákům integrovaným a to nejen ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných hodinách, spolupracujeme úzce s PPP. Vyhledáváme pro tyto žáky takové aktivity a rozvíjíme jejich vlohy, aby se i oni mohli podílet na reprezentaci školy a tím si uvědomovali svoji důležitost pro kolektiv.