Speciální pedagog

Péče o děti se specifickými poruchami učení, logopedickými vadami a o děti integrované

  • vedení reedukačních a podpůrných hodin
  • vedení hodin speciálně pedagogické péče
  • logopedická intervence
  • pomoc při integraci žáků s podpůrnými opatřeními

Vyhledávání a diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s rizikem vzniku speciálních pedagogických potřeb

  • diagnostika školní zralosti (grafomotorika, kresba,lateralita, řeč, sluchové vnímání a paměť, zrakové vnímání a paměť, vnímání času a prostoru, základní matematické představy, sociální dovednosti, práceschopnost, pozornost, samostatnost)
  • diagnostika deficitů dílčích funkcí – Předcházíme poruchám učení, pro předškoláky a v prvních ročních školní docházky (vyšetření zrakového a sluchového vnímání, přesného vidění a přesného slyšení, zapamatování viděného, spojování zrakových, sluchových a pohybových vjemů, koordinace ruky a oka, vnímání vlastního prostoru)
  • depistážní test – 1. ročník (sluchové vnímání, předčíselné představy – číselná řada, orientace v řadě,pravolevá a prostorová orientace, rozlišování geometrických tvarů, vizuomotorická koordinace, řeč)
  • diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní (Diagnostická baterie PPP,zaměřená na úroveň čtenářských dovedností, písemného projevu, fonologického uvědomování, zrakové diferenciace, prostorové,zejména pravo-levé orientace.

Pomoc při tvorbě plánu pedagické podpory (1. stupeň podpůrných opatření), konzultace IVP.

Poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které samo vyhledá speciálního pedagoga.

Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.

Konzultace pro rodiče, žáky, učitele a asistenty.

 


Kontakt:

Mgr. Karolína Zemánková

e-mail: karolina.zemankova@zsholzova.cz

 

Konzultační hodiny: dle domluvy
 

Termín je nutné předem dojednat telefonicky nebo na uvedené e-mailové adrese. Po předchozí dohodě je možné využít jakýkoli termín včetně konzultačních hodin.

Konzultační hodiny pro děti – o velkých přestávkách, případně dle domluvy kdykoliv jindy.

 

Další speciální pedagogové:

Mgr. Tereza Tomašíková tereza.tomasikova@zsholzova.cz

Mgr. Irena Böhmová irena.bohmova@zsholzova.cz

Mgr. Hana Poláčková hana.polackova@zsholzova.cz

Mgr. Miroslava Kubinová miroslava.kubinova@zsholzova.cz

Mgr. Klára Simandelová klara.simandelova@zsholzova.cz