Zápis do 1. tříd na školní rok 2023/2024

Zápis do prvních tříd se uskuteční

v pátek 14. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 hodin

a

v sobotu 15. dubna 2023 od 8:00 do 12:00 hodin v budově na Pohankově 5.

Čas zápisu možno předem rezervovat: http://zapisdozs.brno.cz

Rezervovat termín bude možné po spuštění aplikace od 15. 3. 2023.

Jak postupovat:

 1. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz
  Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno.
  Tuto žádost pak zástupce vytiskne a přinese s sebou na zápis. 
 2. Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu, může si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole v době zápisu.

K zápisu je třeba přinést:

 • rodný list dítěte
 • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 •  žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše)
 • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
 • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita a prostorové možnosti školy, budeme se při přijímání žáků do 1. ročníku řídit podle kritérií v tomto pořadí:

 1. trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy (viz Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody základních škol)
 2. sourozenecké vztahy se žáky naší školy
 3. děti zaměstnanců naší školy
 4. všechny ostatní děti

Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.

 

Odklad školní docházky

O odklad povinné školní docházky mohou rodiče požádat při zápisu do ZŠ.  Zde vyplní žádost o odklad.

 

K žádosti musí být přiloženo:

 1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení
 2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Tato doporučení je možné dodat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.