Informace o školní družině

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • Provoz školní družiny ve školním roce 2023/2024, tj. od 4.9.2023 do 28.6.2024: pondělí – pátek 6.00 – 17.00  hodin
   
 • ZÁPIS do školní družiny pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve dnech: 12.6. - 23.6. 2023.
  V tomto období odevzdejte vychovatelce vyplněný zápisní lístek. Ten dostanou všichni účastníci 1. - 4. ročníku.
  Přijímání do školní družiny probíhá podle kritérií platných pro základní školy v Líšni (viz níže).
   
 • POPLATEK za školní družinu, stanovený ÚMČ Brno-Líšeň, činí: 250,- Kč měsíčně (v odůvodněných případech mohou rodiče požádat ředitele školy o prominutí platby). 
  Poplatek se platí pololetně (1250,- Kč), nebo na celý školní rok (2500,-Kč) převodním příkazem na bankovní účet a variabilní symbol bude předán během prvního týdne školního roku.

Vedoucí vychovatelka: Jana Šmedková,  tel. 544211420

 


 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Naše školní družina má 7 oddělení s kapacitou 200 dětí. Oddělení nejstarších dětí je v hlavní budově na ulici Holzova. Zbylá oddělení sídlí v budově na Pohankově ulici. U školy je velká a dobře vybavená zahrada. V letošním roce jsme zainvestovali do zmodernizování tříd, vybavili je relaxačními sedačkami, nakoupili spoustu nových her…

Poloha školy nám umožňuje rekreační vycházky do nedalekého Mariánského údolí, ke Kostelíčku. S dětmi navštěvujeme místní knihovnu a muzeum ve Šlapanicích. Pravidelně k nám přijíždí Sférické kino, kouzelník Reno, divadlo Malé čarodějnice. Snažíme se domluvit i nové programy ( například se zvířaty).

V rámci rozšíření činnosti školní družiny spolupracujeme s Fantázií, která u nás vede kroužek Líšeňské šikovné tlapky a Koumálek.

Do školních kroužků a výuky nástrojů ZUŠ Trnkova, které jsou vyučovány v rámci jedné budovy, jsou děti uvolňovány a mají možnost se vrátit zpět.

Doufáme, že pobyt ve školní družině bude pro děti příjemně stráveným časem.

Děkujeme a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Kolektiv vychovatelek školní družiny


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD.

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií:

 1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku.
 2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku.
 3. Zájemci o ŠD z 3. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří:

a) již mají sourozence v ŠD,
b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

       4. Zájemci o ŠD ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD.

       V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří:

a) již mají sourozence v ŠD
b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší

       5. Zájemci o ŠD z 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD, kteří

a) již mají sourozence v ŠD
b) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší

       6. V případě, že bude naplněna kapacita ŠD, bude po individuální domluvě dávána přednost dětem, které by ŠD využívaly každodenně před „občasnými“ uživateli.

 

 

Školní družina

Bc. Jana Šmedková vedoucí vychovatelka jana.smedkova@zsholzova.cz
Mgr. Miroslava Kubinová miroslava.kubinova@zsholzova.cz
Yveta Jurdová yveta.jurdova@zsholzova.cz
Denisa Hasoňová denisa.hasonova@zsholzova.cz
Bc. Vendula Kachlířová vendula.kachlirova@zsholzova.cz
Bc. Dominika Obsiegerová dominika.obsiegerová@zsholzova.cz
Mgr. Anna Popelková anna.popelkova@zsholzova.cz