Organizační pokyny k přijímacímu řízení 2021/2022

Informace pro rodiče žáků 5.,7. a 9. tříd o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

 

Aktuálně: 2. kolo přijímacího řízení

Na portálu www.atlasskolstvi.cz lze vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení.

Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech.

Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

Pokud se tedy žák nedostane na školu, tak do 3 dnů rodiče podají odvolání (formou dopisu) a zároveň si žák vyzvedne další přihlášky, které podá do 2. kola přijímacího řízení na školy, které 2. kolo vypisují. Tam pak do 10 dnů od přijetí podá zápisový lístek.

V případě, že se mezitím dostane na odvolání na původní školu, lze zápisový lístek vzít zpět a zapsat se na původní škole z 1. kola.


 

1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY  A NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Ti uchazeči maturitních oborů, kteří vykonávají jednotnou přijímací zkoušku, skládají  písemný test v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a písemný test v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

Jednotné přijímací zkoušky jsou organizovány ve dvou termínech (viz níže) – v 1. termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, ve 2. stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě.

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pouze za předpokladu, že podá obě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, kde se jednotná zkouška povinně koná.

Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školního poradenského pracoviště (uchazeč přikládá k přihlášce).

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Ředitel SŠ rozhoduje o přizpůsobení podmínek u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (navýšení časového limitu) a výsledky jednotné zkoušky je povinen zahrnout 60 %

(u gymnázia se sportovním zaměřením 40 %) do celkového hodnocení uchazeče. Ředitel SŠ může zároveň

u maturitního oboru rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, kterou uchazeč skládá zároveň s jednotnou přijímací zkouškou. 

  

Podání přihlášky  

7. února 2022 bude rodičům na ZŠ Holzova předán zápisový lístek na střední školy spolu se dvěma přihláškami, na kterých bude vyplněno jméno žáka, rok jeho narození a studijní prospěch z osmého ročníku (ev. čtvrtého, šestého) a z 1. pololetí devátého (ev. pátého, sedmého) ročníku. Na přihláškách budou dále školou uvedeny studijní průměry v jednotlivých pololetích, přihlášky budou opatřeny podpisem ředitele školy a razítkem školy. Údaje týkající se vybrané střední školy, zvoleného studijního oboru a vybraného termínu přijímací zkoušky vyplňují zákonní zástupci žáka. Stejně tak vyplňují kolonku týkající se zvláštních schopností, vědomostí, zájmů a talentu uchazeče, případné dosažené úspěchy dokládají rodiče ve zvláštní příloze, která obsahuje kopie diplomů, certifikátů apod. Zprávy z PPP přiloží rodiče k přihláškám na zvolené střední školy dle vlastního uvážení. 

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé.

Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná. Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou. 

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ, zaměření podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.  

 

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději:  

 1. U oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021   
 2. U oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022   

 

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna 2022 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2021).

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie: (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010Sb.  předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Organizace 1. kola přijímací zkoušky  

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona). Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů. 

Termíny konání talentové/školní zkoušky 

 1. talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou: dva termíny v období 2. – 15. ledna 2022
 2. talentová zkouška na konzervatoři: dva termíny v období 15. – 31. ledna 2022
 3. GSP (gymnázium se sportovní přípravou): dva termíny v období 15. – 31. ledna 2022

 

Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky.

 

Termíny konání jednotné zkoušky 

 1. Čtyřleté obory vzdělání:  

     termín: 12. a 13. dubna 2022

 1. Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:  

termín: 19. a 20. dubna 2022

c) Termíny školní přijímací zkoušky pro vzdělání s maturitní zkouškou mohou být vyhlášeny

    v období od  12. do 28. dubna 2022

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:  

      termín: 10. a 11. května 2022

Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

 

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ NEMATURITNÍ OBORY  

Uchazeči o nematuritní obory konají pouze školní přijímací zkoušku, pokud ředitel školy nerozhodne

jinak (např. o přijetí na základě studijního průměru).

Termíny vyhlášení školní přijímací zkoušky pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 22. do 30. dubna 2022.

Školní přijímací zkoušky v dalších kolech stanoví ředitel školy.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky.

 

3. UKONČENÍ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU     

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení. 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání. 

Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu. 

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat. 

 

 1. ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.  

 1. DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku). 
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:

a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek, 

 1. nekoná se jednotná zkouška, 
 2. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu, 
 3. řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky, 
 4. ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky, 
 5. zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali. 
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. 
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky. 

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

  

Zpracovala: Mgr. Alexandra Králová                                                                               14.11.2021

 

 

HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

březen

 

do 19. 3. 

MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma.

do 19. 3.

Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.

do 26. 3.

Ředitel GSP má (poslední) možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali.

duben 

do 9. 4.

Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.

květen

3. – 19. 5.

Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek talentových.

3., 4. 5.

První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně nástaveb.

5., 6. 5.

První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.

19. – 21. 5.

Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.

červen

2. – 4. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.

2., 3. 6.

První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.

14. – 16. 6.

Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.

28. – 30. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení.