Organizační pokyny k přijímacímu řízení 2020/2021

 

 

Informace pro rodiče žáků 5.,7. a 9. tříd o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

AKTUALIZACE k 15. 3. 2021

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.

 

1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy.

Ředitel školy bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. 

„V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech.

 MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit ji školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

Ti uchazeči maturitních oborů, kteří vykonávají jednotnou přijímací zkoušku, skládají  písemný test v oboru Český jazyk a literatura a z písemný test v oboru Matematika a její aplikace.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Ředitel SŠ rozhoduje o přizpůsobení podmínek u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (navýšení časového limitu) a výsledky jednotné zkoušky je povinen zahrnout 60 % (u gymnázia se sportovním zaměřením 40 %) do celkového hodnocení uchazeče. Ředitel SŠ může zároveň u maturitního oboru rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, kterou uchazeč skládá zároveň s jednotnou přijímací zkouškou.

Uchazeči o nematuritní obory konají pouze školní přijímací zkoušku, pokud ředitel školy nerozhodne jinak (např. o přijetí na základě studijního průměru).

 

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184 a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od

 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže. 

 

Podání přihlášky  

V týdnu od 8. února 2021 bude rodičům na ZŠ Holzova předán zápisový lístek na střední školy spolu se dvěma přihláškami, na kterých bude vyplněno jméno žáka, rok jeho narození a studijní prospěch z 1.pololetí v osmém ročníku (ev. čtvrtém, šestém) a v 1. pololetí devátého (ev. pátého, sedmého) ročníku. Na přihláškách budou dále školou uvedeny studijní průměry v jednotlivých pololetích, přihlášky budou opatřeny podpisem ředitele školy a razítkem školy. Údaje týkající se vybrané střední školy, zvoleného studijního oboru, vybraného termínu přijímací zkoušky vyplňují zákonní zástupci žáka. Stejně tak vyplňují kolonku týkající se zvláštních schopností, vědomostí, zájmů a talentu uchazeče, případné dosažené úspěchy dokládají rodiče ve zvláštní příloze, která obsahuje kopie diplomů, certifikátů apod. Zprávy z PPP přiloží rodiče k přihláškám na zvolené střední školy dle vlastního uvážení.

Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může škola vydat až do 30. dubna 2021.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí).

Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná. Při podání jen jedné přihlášky v 1. kole vyplňuje uchazeč školu a obor vzdělání (případně zaměření podle ŠVP) jen jednou.

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč hlásí, vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s MZ, zaměření podle ŠVP) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce. 

 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo. V letošním školním roce MŠMT doporučuje hodnocení ze stanovených kritérií zcela vyloučit, v následujících letech je možné např. duplicitně započítat jiné pololetí.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději:

 1. U oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020 
 2. U oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021 

 

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. 

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – Cermat) do 19. března 2021.  Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie: (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010Sb.

předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizace 1. kola přijímací zkoušky

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona). Rozhodl-li ředitel o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky na jeden ze dvou vyhlášených termínů.

Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore. 

Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná. 

Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška

Termíny konání talentové/školní zkoušky

 1. ve střední škole Obory středního vzdělání s talentovou zkouškou:

 od 4. ledna – 31. ledna 2021

 1. GSP (gymnázium se sportovní přípravou):

 od 4. ledna (do 26.3. má ředitel GSP poslední možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky

 u uchazečů, kteří ji nedělali)

c) 3. – 19.5. období pro konání školních zkoušek včetně talentových

 

Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.

 

Termíny konání jednotné zkoušky

a) Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: pondělí 3. května 2021

2. termín: úterý 4. května 2021

b) Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 5. května 2021

2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory na dny:

1. termín: středa 2. června 2021

2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. 

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

 

2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ NEMATURITNÍ OBORY

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 5. května 2021 do 19. května 2021.

Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky. 

Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021 až 5. května 2021.

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. 

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH A NA GYMNÁZIÍCH SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Zápisový lístek uchazečům o víceletá gymnázia může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech.

Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021. 

Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore. 

Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Je-li součástí přijímacího řízení i školní přijímací zkouška, musí se konat se ve stejném termínu (dni) jako jednotná přijímací zkouška. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 3. května do 19. května 2021. 

Nový termín školní přijímací zkoušky oznámí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy. 

 

Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali. Posun termínů může ředitel školy vyhlásit do 26. března 2021. Talentové zkoušky se mohou konat i v jiných termínech než jednotná přijímací zkouška. 

Pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021.

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. 

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

 

4. UKONČENÍ HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU    

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

 

 

5. ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

6. DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a toi po zahájení školního roku).
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
 1. uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
 2. nekoná se jednotná zkouška,
 3. na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
 4. řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
 5. ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky,
 6. zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
 • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před konáním této zkoušky.

 

7. HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

březen

 

do 19. 3. 

MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma.

do 19. 3.

Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.

do 26. 3.

Ředitel GSP má (poslední) možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali.

duben 

do 9. 4.

Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.

květen

3. – 19. 5.

Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek talentových.

3., 4. 5.

První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně nástaveb.

5., 6. 5.

První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.

19. – 21. 5.

Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.

červen

2. – 4. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.

2., 3. 6.

První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.

14. – 16. 6.

Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.

28. – 30. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení.