Organizační pokyny k přijímacímu řízení 2023/2024

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2023/2024

Čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1.termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2 termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Obory s talentovou zkouškou: 

  • talentová zkouška: od 2. ledna do 15. ledna 2024

Obory vzdělání na konzervatoři: 

  • talentová zkouška: od 15. ledna do 31. ledna 2024

Gymnázium se sportovní přípravou: 

  • talentová zkouška: od 2. ledna do 15. února 2024 + jednotná přijímací zkouška

Důležité odkazy:

Informace k výsledkům 1. kola přijímacího řízení

15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají.

Pokud nebudete spokojeni (nepřijati, nebo přijati na obor, který nechcete studovat), můžete postupovat dále takto:

1. Odvolání

Proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.

Podává odvolání řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal.

V novém systému však všechna místa budou zaplněna, místo, které by bylo uvolněné po zveřejnění výsledků (na základě vzdání se práva na přijetí), nelze v tomto kole již zaplnit jiným uchazečem.

2. Vzdání se práva na přijetí

Pokud je uchazeč přijat na obor, ale chce zkusit možnost přihlášení v dalším kole, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat.

Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat.

Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem podání přihlášky do dalšího kola.

Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

3. Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024. 

Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024 (nejlépe elektronicky), lze opět doručit do školy v papírové podobě (osobně nebo poštou).

Stejně jako v 1. kole si může uchazeč vybrat 3 obory bez a 2 obory s talentovou zkouškou.

Ve 2. kole se nedělají jednotné přijímací zkoušky, započítávají se výsledky z 1. kola.

Uchazeč si zkontroluje všechna kritéria přijetí a připraví si všechny přílohy, které škola vyžaduje.

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí

Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.

Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.

Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.

Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.

Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu.

Přihlášky nelze podat v DiPSy.

Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.