Poskytování informací

sazebník úhrad

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 3 Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 6 Kč
 • výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ministerstvem vnitra, Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 20 Kč
 • za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 20 Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat

Náklady na odeslání informace žadateli

 • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání – 250 Kč

Náklady na pořízení dokumentů – vysvědčení, zápisový lístek, přihláška na SŠ

 • za pořízení opisu vysvědčení – každý list A4 – 100 Kč
 • za vystavení náhradního zápisového lístku – 100 Kč
 • za vystavení přihlášky na SŠ bývalým žákům – 50 Kč

Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení (od 10. února 2018).