Metodik prevence

Primární prevence je dlouhodobé působení na dítě s ohledem na věk a jeho aktuální prožívání světa, směřována spíše na rizikové faktory spolupodílející se na vzniku závislostí a jiných projevů rizikového chování žáků.

Patří sem kvalita a zralost sebepojetí, schopnost prosadit se ve skupině vrstevníků, znalost vlastního hodnotového rámce, vlastních postojů a rámců chování a přijetí skutečnosti, že za své postoje a chování každý sám nese odpovědnost.

Spadá sem také celá škála pozitivních orientací na vlastní život a trávení volného času a hledání realizační linie ve vlastním životě, včetně nácviku alternativních forem chování v rizikových či jinak psychicky náročných situacích.

Jak funguje primární prevence na ZŠ Holzova

V poslední době se v médiích často setkáváme s pojmem primární prevence, s důrazem na její důležitost zejména ve spojení s dětmi a mládeží. V této souvislosti je vyzvedávána nutnost podpory jejich zdravého životního stylu, koníčků, zájmů, sportu. A cíl? Zabránit krkolomným uklouznutím, třeba v podobě konzumace alkoholu, psychotropních látek, vyhledávání pochybných part atd.

I cílem naší základní školy je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, předcházet problémům spojeným s projevy rizikového chování. Důležité je proto žákům podávat objektivní informace, bourat mýty a předsudky.

Děti často vyhledávají rizikové party proto, že mají problémy v sociální komunikaci, nedaří se jim začlenit mezi jejich vrstevníky, a proto hledají společnost jinde, kde jsou přijímány a oceněny. Za to jsou ochotny zaplatit jakoukoliv cenu: problémy ve škole, v rodině, střet se zákony. I tomu lze zabránit, pokud učitelé mají o děti opravdový zájem, všímají si atmosféry ve třídě, nenechají děti odstrkovat, "značkovat", pokud napomáhají zkvalitnění vztahů mezi žáky ve třídě. Navíc, každý žák je svým způsobem jedinečný, výjimečný. Stačí tedy rozvíjet osobnosti dětí, podporovat jejich sebepoznání, sebeúctu, ale i úctu k druhým a jejich schopnostem. V naší škole proto vedeme žáky k tomu, aby se nenechávali ve svých názorech, činech jen vléci okolím, rozvíjíme jejich schopnost samostatného rozhodování, ale vedeme je též k zodpovědnosti za slovy a skutky, nabízíme pozitivní vzory a alternativy.

V oblasti primární prevence se neomezujeme na práci s dětmi pouze ve škole, ale nabízíme jim různé typy interaktivních programů v rámci výuky i mimo školu. Programy se týkají zdravého životního stylu, problematiky závislostí (legální i nelegální drogy), nebezpečí sekt, gamblingu, intolerance, poruch příjmu potravin, dospívání, sexuality a partnerských vztahů, agresivního a rizikového chování atd. Podporujeme děti v jejich volnočasových aktivitách.

Nedílnou součástí primární prevence nežádoucího chování u dětí je i individuální odborná konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy. Naše škola spolupracuje s odborníky a organizacemi věnujícím se dané problematice. Již čtvrtým rokem probíhá na škole mezinárodní projekt primární prevence Eudap 2 ve spolupráci s Centrem adiktologie I. lékařské kliniky UK v Praze. V rámci projektu společnosti Člověk v tísni "Jeden svět na školách" se naši žáci mají možnost ve výuce pomocí práce s filmovým dokumentem seznámit s okruhy, které reprezentují aktuální problémy současného světa. Smyslem a posláním projektu je seznámit žáky s konkrétními situacemi, se kterými se budou pravděpodobně ve svých životech potýkat, a vybavit je nástroji k jejich řešeni.

Možností, jak otevřít dětem cestu ke zdravému životnímu stylu, je mnoho… A my hodláme hledat další, aby děti nemusely nejprve krkolomně padnout a teprve po této bolestné zkušenosti ocenit život bez zbytečných, vážných problémů a závislostí …

Mgr. Tereza Tomašíková, metodik prevence


 

Preventivní program pro školy

školní rok 2022/2023

 1. Informace
  1. vzdělávací systém pedagogů
   • seznámení ředitele školy s ŠPP
   • koordinace s ostatními pedagogy
   • Zařazení prevence do tematických plánů jednotlivých předmětů
  2. informační a osvětové aktivity
   • knihovna
   • nástěnka metodika prevence
   • schránka důvěry
   • informace rodičů o ŠPP (třídní schůzky, internetové stránky školy)
   • spolupráce s organizacemi
   • projektové dny
  3. volnočasové aktivity
   • zájmové kroužky
   • výstavy
   • soutěže
 2. Poradenství
  1. konzultační hodiny metodika prevence
   • dle domluvy
  2. výuka ve třídách
   • Zařazení do tematických plánů jednotlivých předmětů – Prvouka, Přírodověda, Občanská výchova, Přírodopis, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova problematiku rizikového chování (šikana, rasismus, netolismus, drogy, alkohol, intolerance, xenofobie, násilí, sekty, poruchy příjmu potravin, sexuální promiskuita, sprejerství, kriminalita mládeže…). Zaměření na zdravý vývoj jedince, posílení resilience, schopnosti kooperace, komunikace, rozvinutí schopností a dovedností žáků.
  3. s odborníkem mimo školu
   • PhDr. Skácelová (okr. metodik prevence)
   • Mgr. Jana Ferdová (psycholog – PPP Sládkova)
   • MUDr. Barbara Schánilcová (dětská lékařka)
   • Pavla Kluzáková (Člověk v tísni)
   • JUDr. Pavel Hála (právník)
   • Mgr. Zdeňka Procházková (PČR – preventivní oddělení)
   • Mgr. J.Čoupek (Preventivně informační oddělení MP Brno)
   • Mgr. Věra Růžičková (Nízkoprahový klub Likusák, Ratolest Brno, o.s.)
   • p. Komoň (Řekni ne drogám – řekni ano životu, o.s.)
   • Mgr. Pavla Žádníková (MP Education, s.r.o.)
   • Mgr. V. Kobzová (Salesko) 
   • D. Halámková (Renadi, o.p.s)
   • OSPOD
 3. Postoje a dovednosti
  1. besedy
   • Trestné činy páchané na mládeži – PČR
   • Trestné činy v oblasti drog – PČR
   • Osobní bezpečí – PČR
   • Odpovědnost před zákonem – s právníkem
  2. činnost žákovské rady
   • soutěže, ankety, nabídka volnočasových aktivit
  3. formování postojů
   • zvyšování sociální kompetence
   • posilování komunikačních dovedností
   • odstraňování nedostatku v psychické regulaci chování
   • vytváření pozitivního sociálního klimatu
   • pomoc formovat postoje
   • výchova ke zdravému životnímu stylu
  4. mimoškolní akce
   • exkurze, výlety (třídní kolektivy), sportovní soutěže, výtvarné a hudební soutěže
 4. Výukové programy
  • Strach má velké oči aneb nebýt na to sám pomáhá
  • Násilí bolí, ale nemusí
  • Policie ČR - šikana
   - kyberšikana
   - bezpečný internet
   - prevence vandalismu
   - omamné psychotropní látky
   - trestní odpovědnost
   - osobní bezpečí
   - drogy
  • Empík cyklista
  • Centrum Amavet - Dopravní výchova
  • SVČ Lužánky - Bezpečně na internetu
  • Společnost Podané ruce - program Selektivní primární prevence
  • HZS Brno - Líšeň - Hasík
  • LF MU Brno - Zdravé zuby
  • Spondea - Kamarád/ka má potíže, „Když doma není doma“
  • Centrum Renadi - Prevence rizikového chování a nadužívání alkoholu mládeže
  • Likusák - Prevence rizikového chování
  • Etické dílny - výběr z programů dle aktuální potřeby
  • Poradna Na Počátku - program „Pro život“ - Prevence rizikového sexuálního chování
  • Anabell
  • PPP Sládkova - program Indikované primární prevence - dle potřeby
  • Salesko - program AKTIF
  • Ratolest Brno. o.s. - Rizikové chování
  • MP Education, s.r.o. – Dospívám aneb život plný změn, Na startu mužnosti
  • Řekni drogám ne!
 5. Projektové dny
  • Osobní bezpečí
  • Bezpečný internet
  • Kouření a já
  • Poruchy příjmu potravy
  • Úraz není náhoda I, II
  • Stop domácímu násilí
  • Prevence užívání návykových látek
 6. Výukové programy mimo školu
  • Rizikové chování (Ratolest Brno. o.s)
  • Čas proměn (MP Education, s.r.o.)
  • Osobní bezpečí (Preventivní odd. PČR)
  • Dopravní výchova (MP Brno)
 7. Sociální klima školy
  • Mapa školy, klima třídy, dotazníky, ankety
 8. Evaluace preventivního programu
  • Evaluace plánování preventivního programu
  • Evaluace průběhu preventivní intervence
  • Evaluace výsledků preventivního programu