Základní škola Holzova 1, Brno

Výchovná poradkyně


Poradenské služby poskytované na ZŠ Holzova ve školním roce 2017/2018

Standardní poradenské služby jsou na naší škole poskytovány jak žákům, tak jejich zákonným zástupcům.Výchovná poradkyně pro I. stupeň – Mgr. Blanka Horáčková (blanka.horackova@zsholzova.cz)

konzultační hodiny dle domluvy


Výchovná poradkyně pro II. stupeň – Mgr. Alexandra Vokřálová (alexandra.vokralova@zsholzova.cz)

konzultační hodiny dle domluvy
Výchovný poradce se spolu se školním metodikem prevence zaměřuje na prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního jednání, zneužívání návykových látek apod.) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.

Výchovný poradce působí preventivně též v oblasti školní neúspěšnosti; odborně dohlíží na integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a pomáhá jim při vytváření předpokladů pro jeho snižování. Stará se ale i o žáky nadané a mimořádně nadané.

Na naší škole pracují výchovní poradci dva. Pro první stupeň je výchovnou poradkyní paní učitelka Mgr. Blanka Horáčková, na druhém stupni pak Mgr. Alexandra Vokřálová. Toto rozdělení je velmi výhodné – každý stupeň je specifický, žáci se výrazněji potýkají s jinými problémy, které učitel daného stupně lépe zná a chápe.

První stupeň je proto výrazně v práci výchovného poradce zaměřen na péči o žáky se specifickými poruchami učení a dohledem nad jejich reedukací. Učitelé s těmito žáky intenzivně pracují již od rozpoznání prvotních příznaků v prvních třídách. Na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny je s dětmi individuálně pracováno, fungují tzv. dyslektické kroužky, kde probíhá reedukace. Pod tímto cizím slovem se skrývají různé pedagogické metody, které rozvíjejí ty schopnosti a dovednosti žáka, které umožní snížit problémy s jeho poruchou spojené. Výuka probíhá v tzv. dyslektických učebnách, kde mají vyučující i děti k dispozici potřebnou techniku a pomůcky vhodné pro úspěšnou reedukaci, pracuje se i se speciálními počítačovými programy pro žáky s dys- poruchami. Na prvním stupni převažuje procvičování techniky čtení, psaní, zvládnutí základního pravopisného učiva.

Na druhém stupni výchovný poradce také samozřejmě dohlíží na činnost a pracovní náplň dyslektických kroužků, konzultuje ji s příslušnými vyučujícími, zajišťuje péči o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Kromě toho však v jeho činnosti hraje důležitou roli též tzv. kariérové poradenství. Jedná se o informační a poradenskou podporu dětem i jejich zákonným zástupcům a to radou či doporučením při hledání vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění žáků.

Obecně výchovný poradce rovněž dbá na vytváření vhodných podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením. Do jeho působnosti patří i řešení výchovných problémů (ve spolupráci s žákem, s třídním učitelem, vedením školy a zákonnými zástupci žáka).


Výchovné poradenství a oblasti působení výchovného poradce ve stručnosti


Poradenské činnosti:

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
 • Diagnosticko – poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací dráhy žáka (skupinové, ale i individuální testy zájmů, předpokladů, zájmové dotazníky atd.) ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým střediskem a Informačním poradenským střediskem Úřadu práce
 • Skupinové i individuální poradenství pro žáky směřující k volbě povolání
 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám
 • Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnostech individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • Zajišťování Burzy středních škol na naší ZŠ
 • Informování žáků a jejich zákonných zástupců o průběhu, systému přijímacího řízení v daném školním roce
 • Informování žáků a jejich zákonných zástupců o středních školách, (odkazy, kontakty na střední školy, podmínky studia, jeho délka, ukončení atd.)
 • Distribuce přihlášek, informace o jejich vyplnění, termínech, postupu při jejich podávání, potvrzení o přijetí či nepřijetí, odvolání atd.
 • Evidence umístění žáků na konkrétních středních školách
 • Evidence zápisových lístků
 • Organizace vzdělávacích programů pro žáky, např. v rámci volby povolání, spolupráce se školním metodikem prevence – programy např. CVČ Lužánky aj.


Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, žáky integrované:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, později i příprava návrhů na jejich budoucí profesní orientaci, studia pro tyto žáky
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Evidence žáků s SPU, žáků integrovaných, kontrola platnosti jejich vyšetření, popř. odeslání žáků na kontrolní vyšetření atd.
 • Evidence práce a kontrola činnosti dyslektických kroužků na škole
 • Poradenská činnost pro ostatní učitele na ZŠ v oblasti práce s žáky s SPU, integrovanými, mimořádně nadanými
 • Zajištění vypracování individuálních vzdělávacích plánů, jejich konzultace s pracovníky PPP, s pedagogy školy
 • Spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče (SVP)
 • Zajišťování speciálních pomůcek pro žáky s SPU, se smyslovým postižením atd.


Výchovné poradenství:

 • řešení výukových a výchovných problémů (pohovory s žáky, výchovné komise, evidence jednání výchovných komisí)
 • koordinace činnosti s činností školního metodika prevence (protidrogová opatření, prevence šikany; spolupráce při řešení výchovných problémů atd.)