Základní škola Holzova 1, Brno

Německý jazyk – druhý cizí jazyk

V rámci povinného předmětu Druhý cizí jazyk mají žáci 7., 8. a 9. ročníku možnost volby výuky německého jazyka jako rozšíření jazykového vzdělání na ZŠ. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Ve školním roce 2014/2015 je však dotace pro žáky 9. ročníku 3 hodiny týdně.

Výuka probíhá v kmenových třídách, je doplněna i výukou v interaktivních či počítačových učebnách. Je koncipována tak, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních životních situacích, vhodně reagovat na sdělení a porozumění mluvenému i psanému projevu. Při výuce gramatiky je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků, na správné použití jednoduchých spojení a frází. Nedílnou součástí je čtení s porozuměním, správná výslovnost, intonace a poslech, práce s textem, vyhledávání jednoduchých informací, tvoření otázek a odpovědí a seznámení s reáliemi německy mluvících zemí, což přiblíží žákům kulturu, tradice, zvyky a způsob života těchto zemí. Součástí výuky jsou různé gramatické a pohybové hry, básničky, písničky, kvízy a křížovky, které jsou motivací a povzbuzením zájmu o jazyk.

Učební materiály

Pro výuku německého jazyka byla zvolena moderní řada Prima němčina druhý cizí jazyk, A1 1. a 2. díl z nakladatelství Fraus. Součástí učebnic jsou pracovní sešity pro žáky a nahrávky na CD k učebnicím a  k pracovním sešitům, kde jsou rozhovory, cvičení na poslech s porozuměním, poslechová a fonetická cvičení, písně a rapy.Učebnice