Základní škola Holzova 1, Brno

Rozšířená výuka informatiky a ZŠ Holzova

Naše škola poskytuje všem žákům zvýšenou hodinovou dotaci předmětu informatika. Vyučovací předmět informatiku mají žáci zařazenou od pátého do osmého ročníku jednu hodinu týdně a v devátém ročníku dvě hodiny za týden. Žáci se seznámí s teoretickými a hlavně praktickými činnostmi spojenými s výpočetní technikou.


Během pěti let studia informatiky se žáci seznámí:

  • se základním ovládáním počítačů v systému Windows 10
  • s programy z oblasti textových a grafických editorů, tabulkových procesorů (MS Word, MS Excel, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto...) s mezinárodní počítačovou sítí Internet a se zásadami práce s informacemi, s elektronickou poštou, klademe důraz na bezpečnost žáků při práci s Internetem
  • se základy tvorby webových stránek
  • s možnostmi cloudu
  • s principy týmové práce a kolektivním řešením problémů
  • se základy moderního počítačového vybavení a vybranými typy příslušenství počítačů
  • se základy odborné terminologie z oblasti výpočetní techniky v návaznosti na nezbytné jazykové znalosti

Výuka probíhá ve dvou počítačových učebnách. V každé z učeben je šestnáct žákovských počítačů jeden učitelský.

Počítačové učebny jsou žáky a vyučujícími využívány i při výuce dalších vyučovacích předmětů, např. k tvorbě referátů, procvičování či osvojení si nových poznatků prostřednictvím výukových programů, řešení projektů, vyhledávání informací.