Základní škola Holzova 1, Brno

Projekt PolyGram

„PolyGram – podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“


  • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Partnerská škola: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace

  • Projekt je určen pro žáky devátých ročníků.

Žáci naší školy v doprovodu svých pedagogických pracovníků navštíví SŠSE Brno a budou moci využívat prostory střední školy za účelem seznámení s technickými obory a polytechnikou, důraz bude kladen na praktickou stránku – vyzkoušet, osahat a samostatně vyrobit.


V laboratoři přírodovědných pokusů na SŠSE Brno (sdílení odborné laboratoře) budou žáci pracovat s modely a zařízeními, jako opravdoví badatelé, kdy pomocí pokusů, ukázkových demonstrací objevují principy, podle kterých funguje příroda. Časová dotace 1,5 hodin/den 2x ročně.


V elektro dílně na SŠSE Brno žáci získají základy z elektrotechniky z oblasti silnoproudu/slaboproudu. Seznámí se základními el. značkami budou zapojovat jednoduché obvody, navrhovat na PC a vyrobí desku plošných spojů, apod.. Časová dotace 2,5 hodin/den 2x ročně.